Verbreding bocht van Merksem

UPDATE
De Carretestraat wordt vanaf woensdag 19 september afgesloten voor het verkeer.


De bestaande Bocht van Merksem wordt aanzienlijk verruimd om zo een belangrijk knelpunt voor de scheepvaart weg te werken. Deze ingrijpende werken worden uitgevoerd in verschillende fasen om de hinder te beperken.

In het kader van de capaciteitsverhoging van het Albertkanaal investeert nv De Scheepvaart in het verbreden van het kanaal en verhogen van de bruggen. Het kanaalvak tussen Wijnegem en Antwerpen wordt aangepast tot een klasse VIb-bevaarbaarheid (bevaarbaar voor schepen tot 10.000 ton). Dit vergt investeringen in de verbreding en verdieping van het kanaal en aanpassing van de oevers.

De Bocht van Merksem vormt momenteel nog een groot knelpunt voor de scheepvaart op het Albertkanaal. Deze flessenhals in het kanaal zorgt voor een beperktere bevaarbaarheid en vaarsnelheid. Daarom wordt het kanaal hier verbreed tot 63 meter. De werken zijn deze maand gestart. Ze worden in fasen uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Fase 1: Aanleg omleidingsweg
Voor de verbreding van het kanaal moet de Vaartkaai  verlegd worden. Ter hoogte van de stelplaats van De Lijn wordt de Vaartkaai verbonden met de Carrettestraat. Ter hoogte van de Eugeen Meeusstraat wordt eveneens een verbindingsweg gemaakt tussen de Vaartkaai en de Carrettestraat. Voor de fietsers wordt een nieuw fietspad aangelegd dat het jaagpad opwaarts en afwaarts van de bocht met elkaar verbindt.

In verschillende deelfasen worden de nieuwe wegen, een parking voor De Lijn en twee nieuwe kruispunten aangelegd ter hoogte van Carrettestraat-Binnenweg en Carrettestraat-Meeusstraat. Tijdens deze deelfasen blijft de bestaande Vaartkaai open terwijl de achterliggende wegen gefaseerd worden afgesloten. De woningen en bedrijven blijven uiteraard bereikbaar.

In de laatste deelfase van fase 1 worden de aansluitingen van de nieuwe omleidingsweg met de Vaartkaai gemaakt. Hiervoor moet de Vaartkaai volledig afgesloten worden en wordt de Carrettestraat terug volledig opengesteld. De stelplaats zal in deze fase tijdelijk langs de Carrettestraat te bereiken zijn.

Fase 2: Bouw oeververdediging en verbreding kanaal
Tijdens fase 1 worden de voorbereidende werken van de nieuwe kaaimuur reeds gestart. Na het openstellen van de omleidingsweg wordt de nieuwe oeververdediging afgewerkt en worden omvangrijke afbraak- en grondwerken uitgevoerd. Het einde van de werken is voorzien midden 2017

De werken worden uitgevoerd door THV BESIX – West Construct uit Oostkamp.

Met het kaderplan ‘Albertkanaal: Antwerpen Schoten Wijnegem’ stellen we een toekomstvisie op voor het gebied ‘De KanaalKant’. Dit plan wordt gecoördineerd door de provincie Antwerpen in samenwerking met heel wat partners, waaronder nv De Scheepvaart. Samen willen we een plek realiseren waar het aangenaam wonen en werken is, die goed bereikbaar is en waar je veilig kunt doorrijden. De uitvoering van de verbreding van de Bocht van Merksem is één van de acties die nodig is om dit plan te realiseren.