Missie & opdracht

Missie

nv De Scheepvaart staat in voor een duurzaam, dynamisch en commercieel beheer van waterwegen en watergebonden gronden. Daartoe investeert nv De Scheepvaart voortdurend in de realisatie van nieuwe en het onderhouden van de bestaande infrastructuur en staat ze in voor een klantgerichte, kwaliteitsvolle en veilige dienstverlening. nv De Scheepvaart stimuleert het gebruik van waterwegen en watergebonden gronden en draagt zorg voor een maatschappelijk verantwoord en multifunctioneel waterwegbeleid.

Werkingsgebied

nv De Scheepvaart wil deze kerntaken bereiken met volgende visie altijd in het achterhoofd:
 
nv De Scheepvaart wil als klantgericht, kwaliteitsvol en dynamisch overheidsbedrijf haar waterwegen en patrimonium optimaal inzetten in een Vlaams beleid dat gericht is op een duurzame mobiliteit en een logistiek toekomstperspectief. Dit met respect voor de draagkracht en de multifunctionaliteit van de waterweg.
 
nv De Scheepvaart hecht hierbij een groot belang aan een aantal waarden: klantgerichtheid - kwaliteit, efficiëntie en effectiviteit - veiligheid - integriteit, betrouwbaarheid en openheid.

 

Opdrachten

 1. Modernisering van waterwegen en infrastructuur

  nv De Scheepvaart investeert voortdurend in het uitbouwen, onderhouden en inspecteren van zijn infrastructuur. Om de binnenvaart te stimuleren en verder te ontwikkelen tot een volwaardig alternatief voor het wegverkeer, zijn de komende jaren nog forse investeringen nodig. Eén van de prioriteiten is de mechanisering, automatisering en vernieuwing van bruggen en sluizen. Infrastructuurwerken zoals het verbreden van het Albertkanaal tussen Wijnegem en Antwerpen, het verhogen van de bruggen en het opvoeren van de sluizen, zijn cruciaal voor een toekomstgerichte binnenvaart.

 2. Bediening van sluizen en bruggen

  De 6 sluizencomplexen op het Albertkanaal en de 25 sluizen op de Kempense kanalen loodsen binnenvaartschepen veilig en snel naar hun bestemming. Op het Albertkanaal kunnen schepen continu varen van zondag 22 uur tot zaterdag 22 uur. Voor de pleziervaart bedient nv De Scheepvaart in de zomer ook op zondag de sluizen op enkele Kempense kanalen. De vennootschap staat in voor de bediening van de beweegbare bruggen op de Kempense kanalen. nv De Scheepvaart onderhoudt ruim 160 bruggen en talloze dijken en kaaimuren.

 3. Commercialisering van watergebonden gronden

  nv De Scheepvaart beheert bijna 4.000 hectare in de onmiddellijke omgeving van de Antwerpse en Limburgse waterwegen. Hiervan is ongeveer 850 hectare bedrijventerrein. De rest is hoofdzakelijk landbouwgrond of natuurgebied. Niet-watergebonden gronden worden verkocht. Bedrijven die de binnenvaart gebruiken voor de aan- en afvoer van goederen kunnen gronden in concessie krijgen. Het areaal watergebonden terreinen blijft groeien.

 4. Promotie van de binnenvaart

  nv De Scheepvaart promoot de binnenvaart als een volwaardig alternatief voor het wegverkeer. De vennootschap wil hiermee de mobiliteit bevorderen en de logistiek in Vlaanderen versterken. Samen met bedrijven investeert nv De Scheepvaart in de ontwikkeling en realisatie van nieuwe vervoersconcepten. Actieve prospectie zet bedrijven ertoe aan om de intermodale infrastructuur beter te benutten. Essentieel zijn de bereikbaarheid via verschillende transportmodi en het ontwikkelen van de juiste logistieke activiteiten op de juiste plaats.

 5. Waterbeheersing

  Om de bevolking tegen wateroverlast te beschermen, beheert nv De Scheepvaart de watersystemen volgens de principes van het integraal waterbeleid. Waterbeheersing omvat het onderhoud van de dijken en een permanente controle van het waterpeil. nv De Scheepvaart brengt de risicozones in kaart en treft de nodige maatregelen, zoals het versterken van de dijken.

 6. Multifunctionele benadering

  Met respect voor de diverse functies van onze kanalen besteedt nv De Scheepvaart veel aandacht aan een betere dienstverlening voor alle klanten: schippers, watergebonden bedrijven, recreanten, watersporters, enz. We houden bovendien rekening met het belang van de waterwegen als biotoop voor planten en dieren. Zo stelt nv De Scheepvaart de verschillende functies van de waterwegen veilig voor zowel de huidige als de toekomstige generaties.

 7. Maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Maatschappelijk verantwoord ondernemen is inherent aan de kernactiviteit van nv De Scheepvaart. Het agentschap speelt zijn rol als stimulator en innovator van duurzame mobiliteit ten volle uit en kiest, vanuit een algemeen maatschappelijk perspectief, consequent voor duurzaamheid en gezamenlijke verantwoordelijkheid met de sector. We moedigen schippers en bedrijfsleiders ertoe aan om verder te kijken dan de eigen onderneming en het belang van de hele sector voor ogen te houden. nv De Scheepvaart zet zich in voor een binnenvaart die het evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen bevordert. Duurzame mobiliteit is niet alleen betaalbaar, eerlijk en efficiënt, maar ondersteunt bovendien de economische en regionale ontwikkeling. Door hierop te focussen, werkt nv De Scheepvaart mee aan een systeem dat zowel het leefmilieu als de gezondheid van de huidige en toekomstige generaties vrijwaart.