Bemanning

De bemanning van een binnenvaartschip is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip. Daarom zijn er eisen gesteld aan de scholing en ervaring van iedereen die op een schip tewerkgesteld is. Of aan deze eisen is voldaan blijkt uit de kwalificaties die een personeelslid kan voorleggen. Deze kwalificaties zijn opgetekend in het dienstboekje, een persoonlijk document dat elk lid van de bemanning moet bezitten. Van zodra de benodigde kwalificaties in het dienstboekje zijn ingeschreven tel je als bemanningslid mee om te voldoen aan de wettelijk bepaalde bemanningsvoorschriften.
 
Dienstboekje
Met uitzondering van de bestuurder moet elk bemanningslid in het bezit zijn van een persoonlijk dienstboekje. Het dienstboekje bevat enerzijds gegevens van algemene aard zoals medische verklaringen en de bekwaamheid van de houder en anderzijds de specifieke gegevens betreffende de afgelegde reizen.

De bevoegde autoriteit is verantwoordelijk voor het invullen van de gegevens van algemene aard en voor de afstempeling ter controle. Hiervoor kan zij vragen om het vaartijdenboek, uittreksels ervan of andere geschikte documenten voor te leggen.

Enkel reizen recenter dan 15 maanden kunnen afgestempeld worden.

Bij zijn eerste indiensttreding aan boord, moet de houder het dienstboekje afgeven aan de bestuurder van het schip. Het dienstboekje moet minstens éénmaal per jaar worden afgestempeld door een bevoegde autoriteit.

De bestuurder is verantwoordelijk voor het regelmatig invullen en de bewaring van het dienstboekje. Hij moet het op vraag van de houder terug kunnen geven. In Vlaanderen moet het dienstboekje, volledig ingevuld en afgestempeld, voorgelegd worden als bewijs van de vereiste diensttijd voor het verkrijgen van een vaarbewijs of een Rijnpatent.

Aanvraag
Het dienstboekje wordt aangekocht in de boekhandel. Een overzicht van de verkooppunten van het dienstboekje vind je terug onder de rubriek ‘Verkooppunten’.

Voorwaarden
Wanneer je voor de eerste maal als bemanningslid van een binnenschip in dienst treedt, moet je:
  • lichamelijk en psychisch geschikt te zijn bevonden. De geschiktheid moet worden aangetoond door een medische verklaring opgemaakt door een arts van een erkend medisch centrum;
  • ke dienstboekje laten valideren.
Validering
Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of in het buitenland het dienstboekje zou kunnen valideren, moet je de volgende stukken voorleggen:
  • het dienstboekje. Vergeet ook niet je oud dienstboekje voor te leggen als je er één hebt;
  • een recente pasfoto;
  • een kopie recto-verso van je identiteitskaart;
  • een medische verklaring, opgemaakt door een arts van een erkend medisch centrum. De verklaring mag ten hoogste drie maanden oud zijn in het geval het de validering van het eerste dienstboekje betreft. De medische verklaring moet niet worden voorgelegd als je houder bent van een Rijnpatent of van een Belgisch, Nederlands, Duits of Zwitsers vaarbewijs.

De validering gebeurt in Vlaanderen enkel in het binnenvaartloket.

Afstempeling
Opdat een bevoegde autoriteit in Vlaanderen of het buitenland de gedane reizen in het dienstboekje zou kunnen afstempelen, moet je de volgende stukken voorleggen:

  • het dienstboekje;
  • de vaartijdenboeken of ten minste een kopie hiervan.

De afstempeling gebeurt in Vlaanderen enkel in het binnenvaartloket.

Prijs
Validatie en afstempeling door het binnenvaartloket: € 13

Contact
Binnenvaartloket
Hoogmolendijk 1
2900 Schoten
Tel.: +32 3 546 06 83
E-mail: binnenvaartinspectie@wenz.be
Loket: maandag – vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur. Tijdens de namiddagen is het loket open op afspraak.

Wetgeving

Verkooppunten

Zie ook