Projecten

Onder meer via een intensieve promotie van de binnenvaartverkeer werkt nv De Scheepvaart mee aan een milieuvriendelijke oplossing voor het mobiliteitsprobleem.
Dit gaat niet vanzelf. nv De Scheepvaart zet samen met bedrijven, organisaties en andere overheden heel wat projecten op touw om meer goederen efficiënt op het water te krijgen aan een rendabel tarief.
Heel wat minder traditionele producten en goederen vinden inmiddels de weg naar hun eindbestemming (deels) over het water.
De waterweg wordt dankzij de inspanningen van velen een rendabel onderdeel van de logistieke keten.

Watertruck

Watertruck wil vrachtvervoer over kleine binnenwateren verder ontwikkelen en optimaliseren door de introductie van een nieuw navigatieconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakken. Zo wordt een efficiënt en flexibel model van vervoer op de weg toegepast op de binnenvaart. De twee voornaamste kenmerken en voordelen ten opzichte van de traditionele binnenvaart met gemotoriseerde binnenschepen zijn:

 • geen accommodaties meer aan boord van de innovatieve kleine duwboot,
 • en de ontkoppeling van laden/lossen van de navigatie.

Het Watertruck-concept wil afrekenen met de grootste bedreigingen van de huidige traditionele binnenvaart:

 • de snelle verdwijning van kleine binnenschepen aan de aanbodzijde in de vervoermarkt,
 • en het gebrek aan arbeidskrachten voor binnenvaart op kleine waterwegen.

21-05-2013:
Na twee succesvolle proefvaarten wordt Watertruck op grote schaal getest in twee testzones van +/- 50 km doorsnede, waarvan één in België en één in Nederland. Hiermee wil men investeerders aanmoedigen om de broodnodige duwboten en -bakken te bouwen.
Uit de analyse van het project zal blijken wat de benodigde grote van de bakken is. Er komt eveneens een onderzoek naar de productiemethodes van kleine duwbakken.
Wil je meer weten? Contacteer dan projectmanager Johan Nietvelt op info@watertruck.eu

30-06-2014:
Gedurende de maand juni verplaatsten de bedrijven Mebin (Eindhoven), Baetsen (Son) en Van Nieuwpoort Groep (Gouda) een deel van hun transport van de weg naar de kleine waterweg.

Ruud van Heugten, gedeputeerde Mobiliteit en Financiën, Provincie Noord-Brabant: “Momenteel worden de Zuid-Willemsvaart, het Wilhelmina- en Beatrixkanaal aangepast om langere en bredere vaartuigen toe te laten. Hierdoor zijn deze vaarwegen geschikt voor duwbakcombinaties tot 110m. Er kan gevaren worden van ‘s-Hertogenbosch/Veghel naar Helmond en Eindhoven. Dit maakt onze kanalen geschikt voor de toekomst.”

Cees van Elk, MCA Brabant: “Via het Watertruck-principe stijgt het potentieel per vaartuig van 400 naar 900 ton. In totaal betekent dit een potentieel van 400.000 ton, zijnde 16% van alle volumes van bedrijven uit de regio. En doordat het varen losgekoppeld wordt van het laden en lossen, beschikken de bedrijven over meer flexibiliteit.”

Koen Valgaeren, algemeen directeur van het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit), lead partner: “Watertruck is een sterk alternatief voor het wegtransport. Eerder voerden we al proefvaarten uit met slib, schroot, bouwafval, huishoudelijk afval en zout. In de Provincie Noord-Brabant deden we de test met zand en grint. Het tekort aan kleine duwbakken vormt wel een probleem. Wij hopen dan ook dat de industrie, samen met de overheid, hier snel zal op inspelen zodat dit principe op grote schaal toegepast kan worden in verschillende Europese landen.”

15-10-2014:
Watertruck pilot in Frankrijk
Tussen 1 en 15 oktober grepen Scotts en Bartin Recycling, twee bedrijven uit Sambre-Avesnois, de kans om een 'watertest' op een vaarweg klasse 1 te houden, in het kader van een aller-retour tussen België en Frankrijk.
De video van die test vind je op www.vimeo.com/111614441.


Voor meer informatie kan je terecht op www.watertruck.eu

Build over water

De sector van bouwmaterialen heeft te kampen met een mobiliteitsproblematiek die er de komende jaren niet minder op zal worden. Is multimodaal goederenvervoer de uitweg?
Het VIM (Vlaams Instituut voor Mobiliteit) kreeg de vraag van producenten en handelaars van bouwmaterialen om te bekijken of het concept van Regionale Watergebonden Distributiecentra een oplossing kan bieden voor die problematiek.

Het VIM heeft het concept Build over Water (BOW) getest binnen een modelproject met proefvaarten en zal het vervolgens opschalen over Vlaanderen en op een structurele basis organiseren.
Het VIM analyseert de stromen van bouwmaterialen in Vlaanderen, voerde een haalbaarheidsstudie voor een zelfbedruipende economische activiteit uit en zoekt locaties in Vlaanderen om distributiecentra op te zetten om zo de efficiëntie van de bouwmaterialenproducenten, handelaars en de aannemers te verhogen.

Hiermee sluit Build over Water volledig aan bij het project Distribouw, waarmee nv De Scheepvaart en Waterwegen & Zeekanaal nv tegen 2015 de uitbouw van een netwerk van multimodale distributie- en consolidatiecentra voor bouwmaterialen beogen.

Wil je graag meer weten over Build over Water,
surf dan eens naar www.vim.be/projecten/build-over-water

Distribouw

Het project Distribouw is een initiatief van de waterwegbeheerders en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM), in samenwerking met de producenten van en de handelaren in bouwmaterialen.


Met het project Distribouw wordt gewerkt aan de uitbouw van een netwerk van een aantal aan de waterweg gelegen distributie- en consolidatiecentra voor de sector van de bouwmaterialen (D&CC’s). Door de distributieactiviteiten voor bouwmaterialen te bundelen in multimodale knooppunten zal de binnenvaart in de sector van distributie van bouwmaterialen op meer rendabele wijze kunnen worden ingezet. Met andere woorden de goederenstromen worden geclusterd om zo het schaalvoordeel van de binnenvaart beter te benutten.

In de loop van 2013 uitbaters voor de D&CC’s gezocht worden. Vervolgens start de realisatie en het operationaliseren van het netwerk van D&CC’s. De opzet is open overeenkomsten te sluiten waarbij andere betrokken actoren en geïnteresseerden kunnen toetreden. FEMA (handelaren in bouwmaterialen) en FEPROMA (producenten van bouwmaterialen) ondersteunen het project Distribouw.

Op 7 november 2013 is voor de voortzetting van het project Distribouw een subsidieaanvraag bij het Europese Fonds voor de Regionale Ontwikkeling ingediend.

Op 11 maart 2014 heeft het Agentschap van Ondernemen dit ingediende projectvoorstel definitief goedgekeurd. De maximale EFRO-steun die hierdoor verkregen wordt bedraagt 198.825 euro.

Dankzij deze steun wordt het mogelijk gemaakt om de eerste investeringen in de Vlaamse regio te maken, zodoende dat de bouwmaterialendistributie op een efficiënte en duurzame wijze ondersteund kan worden.
De modal shift van een deel van de bouwmaterialenstromen van de weg naar het water, zorgt onder meer voor:

 1. Minder uitstoot en geluidsoverlast voor de omringende regio’s;
 2. Een daling van de congestie voor het lokale wegennetwerk;
 3. Een ontlasting van de lokale stadskernen.

Dit alles uiteraard op een bedrijfseconomisch rendabele manier.
Wij danken onze Europese partners hiervoor.

     

 

INLANAV

INLANAV ondersteunt het transport via kleine waterwegen.
Door mensen bewust te maken van nieuwe logistieke mogelijkheden en marktkansen, en door nieuwe en innovatieve ontwerpen van binnenschepen te ontwikkelen, wil INLANAV nieuwe investeringen in vervoer op kleinere binnenwateren bevorderen.
INLANAV streeft drie hoofddoelstellingen na:

 1. De volledige vrachtmarkt bedienen dankzij een hijsoplossing voor gekoppelde schepen die het mogelijk maakt gestandaardiseerde vrachten zelfstandig te laden en te lossen.
 2. Met behulp van geavanceerde technologieën en logistieke knowhow een nieuwe generatie gekoppelde binnenschepen ontwikkelen.
 3. De bemannings- en exploitatievoorschriften in heel Europa harmoniseren.

Wat kan INLANAV jou bieden?

 • het moet je in staat stellen zelfs op kleine waterwegen de binnenvaart te gebruiken voor het vervoer van gestandaardiseerde vrachten;
 • het moet je nieuwe marktkansen bieden;
 • het moet de binnenvaart voorbereiden als een modus die klaar is om de toekomst een nieuw aanzien te geven;
 • het moet bijdragen tot geharmoniseerde bemanningsregels voor kleinere binnenschepen, opdat die zowel veilig als rendabel kunnen werken;
 • het moet bijdragen tot de reductie van de uitstoot van broeikasgassen.

Neem ook eens een kijkje op www.inlanav.eu
 

      

 Vlootintegratie en Jointplanning

Uit een analyse van de waterwegbeheerders nv De Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal NV blijkt dat er nog te veel lege schepen varen op de Vlaamse bevaarbare waterwegen.
Leegvaart is een aanzienlijke kost voor alle actoren uit de sector, daarom zullen de waterwegbeheerders, in samenwerking met de schippers en met de verladers, bijzondere inspanningen doen om het transport via de binnenvaart beter te organiseren.
Het project ‘Vlootintegratie en Jointplanning’ zal in eerste instantie de huidige stromen van een aantal grote verladers gedetailleerd in kaart brengen, rekening houdend met al hun specificaties.
Dit kan belangrijke opportuniteiten aan het licht brengen om verschillende vrachten te combineren. Een gezamenlijke planning voor de schippers en verladers zal de leegvracht terugdringen.

Geïnteresseerd om mee te werken aan het project ‘Vlootintegratie en Jointplanning’?
Raadpleeg het bestek in onze shop.
Heb je nog vragen over dit project?
Contacteer nv De Scheepvaart op het nummer 011 29 84 00 of info@descheepvaart.be